Landbouwhuisdieren

Varkens

Varkensbedrijven binnen onze praktijk worden regelmatig bezocht. Hierbij wordt een beeld gevormd van de gezondheid van de aanwezige dieren. Dit is niet alleen in het belang van de eigenaar, maar gelijktijdig ook een controle op eventuele aanwezige symptomen van een veewetziekte zoals bijvoorbeeld klassieke varkenspest.

Een ander onderdeel van dit bezoek is het bespreken van enkele kengetallen, uitslagen van een laboratorium van bv. bloed- en/of mestmonsters, resultaten van gebruikte medicatie en andere technische gegevens en het implementeren van deze feiten.

Overleg met de handelaar, voorlichter van de veevoederindustrie of fokkerij-organisatie behoort ook tot de activiteiten


Rundvee

Binnen onze rundveepraktijk onderscheiden we melkvee, vleesvee, zoogkoeien en hobbydieren.

Naast het behandelen van zieke dieren en het doen van verlossingen en keizersneden, bestaan onze werkzaamheden ook uit maatregelen gericht op preventie van ziekten en het verbeteren/optimaliseren van de productie.

Middels periodieke bedrijfsbezoeken, aangestuurd door de zuivelketens, voeren wij controles uit betreffende de diergezondheid op melkvee bedrijven. Hierbij nemen ook welzijnsaspecten een steeds belangrijkere plaats in.

Vruchtbaarheidsbegeleiding, die in onze praktijk gedaan wordt met behulp van Echografie (scanner), gaat indien gewenst vergezeld van een stuk data-analyse, waarbij vruchtbaarheidskengetallen, productie en uiergezondheid onder de loep genomen worden.

Via dierziektebestijdingsprogramma’s trachten we (al of niet in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren) specifieke problemen/ziekten op te lossen. Hierbij is een protocollaire aanpak van de problemen belangrijk.

Wat betreft de chirurgie beschikt onze praktijk over moderne middelen. Lebmaagdislocaties kunnen uitgevoerd worden middels laparoscopie(kijkoperatie), door welke techniek de gevolgen voor het dier worden geminimaliseerd (geen grote operatiewond) en de kans op succes wordt gemaximaliseerd.


Schapen en geiten


De kleine herkauwers, zoals schapen en geiten ook wel genoemd worden, worden zowel hobbymatig als professioneel gehouden, het geen een diversiteit mee brengt in benadering. Zowel voor de hobbydieren als de beroepsmatig gehouden dieren verlenen wij passende zorg zoals:

  • Verloskundige hulp
  • Behandeling van zieke dieren
  • Ontwormingsadviezen
  • Klauwverzorging en advisering
  • Voedingsadviezen
  • Bedrijfsbegeleiding van melkgeitenbedrijven
  • Vaccinaties: bijvoorbeeld tegen blue tongue, rotkreupel, het bloed, pasteurellose, Q-koorts en paratbc

Georganiseerde dierziektebestrijding:

  • Schaap: zwoegerziekte en scrapie
  • Geit: CAE en CL